Zabudowa poddasza systemami Norgips i Purios zgodna z klasą odporności ogniowej REI30

Data publikacji:
Data aktualizacji:
Zabudowa poddasza systemami Norgips i Purios
W przypadku materiałów termoizolacyjnych zwracamy przede wszystkim uwagę na ich parametry cieplne, a więc współczynnik przewodzenia ciepła i przenikania ciepła, a także opór cieplny. Coraz częściej jednak oczekujemy od nich odpowiednich parametrów spełniających restrykcyjne wymagania odporności ogniowej, które są zgodne z przepisami dotyczącymi użytkowania pomieszczeń mieszkalnych. Dotyczy to szczególnie poddaszy użytkowych, które muszą sprostać konkretnym wymaganiom przeciwpożarowym (REI 30)1). Spełnienie tych kryteriów gwarantuje zastosowanie piany poliuretanowej Purios o klasie palności E oraz systemu zabudowy Norgips.

O odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku

Według normy PN-EN ISO 13943, „odporność ogniowa to zdolność obiektu do spełnienia w ustalonym czasie wymagań, co do stateczności i/lub szczelności ogniowej, i/lub izolacyjności ogniowej, i/lub innych oczekiwanych warunków, określonych w badaniu odporności ogniowej”. Wybierając materiały do budowy warto zwrócić uwagę na klasę odporności ogniowej.

Odporność ogniowa odnosi się do wszystkich elementów budynku użytkowego lub jego konstrukcji (czyli materiałów budowlanych wykorzystanych do budowy ścian, podłóg, stropów, belek, izolacji, itd.).

Odpornością ogniową nazywamy zdolność elementu konstrukcyjnego budynku do sprostania konkretnym wymaganiom podczas pożaru. Miarą odporności ogniowej jest czas od wybuchu pożaru do osiągnięcia przez element konstrukcyjny budynku jednego z trzech kryteriów granicznych:

 • nośności ogniowej (R) – element przestaje spełniać swoją funkcję nośną, wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty stateczności, przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń
 • szczelności ogniowej (E) – element przestaje spełniać swoją funkcję oddzielającą wskutek pojawienia się na powierzchni nienagrzewanej płomieni, powstania pęknięć lub szczelin o wymiarach przekraczających wartości graniczne, przez które przenikają płomienie lub gazy, albo element odpada od konstrukcji
 • izolacyjności ogniowej (I) – element przestaje spełniać funkcję oddzielania wskutek przekroczenia temperatury granicznej na powierzchni nienagrzewanej.

Odporność ogniowa to kluczowy parametr, jaki należy brać pod uwagę podczas wyboru materiałów budowlanych. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w przypadku poddasza użytkowego budynku, które zostało przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe. Takie powierzchnie muszą spełniać konkretne wymagania przeciwpożarowe (REI 30).

Opis elementów przekrojów znajdziesz na końcu wpisu blogowego wraz z kartami opisowymi systemu do pobrania.

Prawidłowa zabudowa poddasza systemami Norgips i Purios

System Norgips DUO z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych wraz z pianką poliuretanową Purios (klasa palności E) spełniają wymagania klasy odporności ogniowej REI30 (grubość zabudowy w zakresie 28-400 mm), stanowiąc jednocześnie nowoczesne i bezpieczne rozwiązania zgodne z najwyższymi wymaganiami technicznymi.

Wykonanie zabudowy poddasza w systemie Norgips DUO z wykorzystaniem izolacji pianką PUR:

 • etap pierwszy - wyznaczenie przebiegu zabudowy i montaż wieszaków (precyzyjny montaż wieszaków do konstrukcji dachu z uwzględnieniem poziomowania powierzchni)
 • etap drugi - wykonanie termoizolacji (natrysk pianki poliuretanowej przez profesjonalną ekipę)
 • etap trzeci - montaż systemu Norgips DUO (montaż konstrukcji z profili CD60 Super do wcześniej przygotowanych wieszaków)
 • etap czwarty - montaż płyt gipsowo-kartonowych (prace wykończeniowe - szpachlowanie konstrukcyjne, finiszowe)

Zabudowa poddasza drewnianego z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych i izolacji z piany poliuretanowej Purios (na podstawie ZP-2x12,5 GKB typu A + GKF DF/CD, L, PUR).

Obudowę dachu wykonuje się na drewnianych elementach więźby dachowej. Elementy konstrukcyjne więźby dachowej zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami mogą być rozstawione maksymalnie co 100 cm. Połać dachowa może posiadać dowolne poszycie i pokrycie dachowe zgodnie z Polskimi Normami. Konstrukcję zabudowy stanowią profile Norgips CD 60 wykonane z blachy stalowej zimnogiętej ocynkowanej grubości nominalnej 0,55 mm lub grubości nominalnej 0,6 mm. Profile CD 60 mocowane są do belek drewnianych (np. krokwi), rozstawionych osiowo maksymalnie co 100 cm, za pośrednictwem wieszaków typu Norgips ES 60/75, ES 60/125, ES 60/60 plus, ES 60/120 plus lub wieszaków Norgips płaskich typu L-180, L-270, L-350 mocowanych do belek drewnianych przy pomocy wkrętów do dre na $3,5 x 35 mm - dwa wkręty na każde złącze. Profile CD 60 łączone są z wieszakami typj ES lub ES plus przy pomocy blachowkrętów Norgips $3,5 x 9,5 mm lub Norgips $3,5 x 11 mm - cztery blachowkręty na każdy wieszak. W przypadku wieszaków płaskich typu L są one łączone z profilami CD 60 poprzez wsunięcie ich do wnętrza profilu i zatrzaśnięcie w nim. Maksymalny rozstaw osiowy pomiędzy profilami CD 60 nie może przekraczać 40 cm.

Pierwsza warstwa płyt Norgips GKB typu A lub Norgips GKBI typu H2 grub. 12,5 mm mocowana jest w układzie poprzecznym do profili CD 60 systemowymi blachowkrętami $3,5 x 25 mm w rozstawie maksymalnym co 40 cm. Krótsze krawędzie płyt pierwszej warstwy są przesunięte względem siebie o minimum 40 cm a połączenia krótszych krawędzi płyt muszą występować osiowo na profilach CD 60. Druga warstwa płyt Norgips GKF typu DF gr. 12,5 mm lub Norgips GKFI typu DFH2 gr. 12,5 mm lub Norgips Acoustic Super typu DFH2IR grub. 12,5 mm mocowana jest w układzie poprzecznym do profili CD 60 systemowymi blachowkrętami $3,5 x 35 mm w rozstawie maksymalnym co 17 cm. Krótsze krawędzie płyt drugiej warstwy są przesunięte względem siebie oraz krótszych krawędzi pierwszej warstwy o minimum 40 cm a połączenia krótszych krawędzi płyt muszą występować osiowo na profilach CD 60. Dłuższe krawędzie drugiej warstwy są przesunięte względem dłuższych krawędzi pierwszej warstwy o minimum 40 cm.

Wypełnienie przestrzeni pomiędzy belkami stanowi piana poliuretanowa Purios o minimalnej grubości 150 mm i klasie reakcji na ogień nie mniejszej niż E. W dachu oraz obudowie dachu Norgips dopuszcza się ułożenie folii wstępnego krycia lub wiatroizolacji oraz paraizolacji.

Łby wkrętów oraz złącza płyt Norgips GKB typu A lub Norgips GKBI typu H2 lub Norgips GKF typu DF lub Norgips GKFI typu DFH2 lub Norgips Acoustic Super typu DFH2IR grub. 12,5 mm szpachlowane masą szpachlową z systemowego gipsu szpachlowego Norgips Start lub Norgips Super Filler, zaś połączenia występujące w drugiej warstwie płyt są dodatkowo wzmocnione systemową taśmą zbrojącą samoprzylepną z włókna szklanego lub taśmą zbrojącą z fizeliny. Do końcowego szpachlowania zalecane są gotowe masy szpachlowe Norgips Extra Finish, Norgips Start & Finish lub gładź gipsowa Norgips Finish.

Szczegoły konstrukcyjne obudowy dachu (poddasza) z płyt gipsowo-kartonowych Norgips zostały pokazane w kartach technicznych.

Opis elementów przekrojów znajdziesz na końcu wpisu blogowego wraz z kartami opisowymi systemu do pobrania.

Klasy odporności ogniowej termicznych pianek izolacyjnych PIR i PUR

Odporność ogniowa dla poddaszy i dachów obiektów użytkowych wynosi REI30, co stanowi górny pułap wymagań określonych w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” dotyczących przykryć dachowych (§ 216, pkt 1). Rozporządzenie to plasuje piankowe izolacje termiczne w ścisłej czołówce pod względem ognioodporności.

Pianki izolacyjne (zwłaszcza PIR), poza wspomnianą już klasą odporności ogniowej REI30, posiadają potwierdzone przez ITB klasy odporności ogniowej REI15 oraz REI20. W przypadku klasy REI15 została ona uzyskana przy zastosowaniu grubości termoizolacji PIR już od 50 mm.

Z kolei w przypadku izolacji termicznej aplikowanej w formie natrysku (piana PUR) klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień dla poddaszy i dachów może wynosić B-s1, d0, co według polskich przepisów jest równoznaczne z określeniem „bardzo ograniczony udział w pożarze” oraz „brak występowania płonących kropli lub cząstek”. Dodatkowo piana poliuretanowa posiada klasyfikację NRO (nierozprzestrzeniająca ognia). Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego na dach wynosi Broof (t1), co oznacza klasyfikację NRO (nierozprzestrzeniający ognia).

Produkty izolacyjne PUR/PIR mają szerokie zastosowanie przede wszystkim z uwagi na wyjątkowo korzystne parametry cieplne, a zwłaszcza niski współczynnik przewodzeniu ciepła lambda w porównaniu z tradycyjnymi materiałami izolacyjnymi. Pozwala to na zastosowanie cieńszej warstwy izolacyjnej w celu osiągnięcia wymaganego współczynnika przenikania ciepła U.

Właściwy dobór izolacji termicznej wpływa na poziom ochrony przeciwpożarowej, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz zabezpieczenie budynku przed uszkodzeniami związanymi z wprowadzeniem do niego nowych elementów. To nie tylko bezpieczeństwo, w tym pożarowe, obiektu mieszkalnego, ale również ochrona termoizolacyjna wiążąca się z ograniczaniem strat ciepła oraz obniżeniem kosztów eksploatacyjnych całego budynku.

1) Na podstawie klasyfikacji nr LBO-KZ/21, wg kryteriów normy PN-EN 13501-2:2016-07: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.

Dokumenty stanowiące podstawę klasyfikacji ogniowej:
1. Norma PN-EN 1365-2:2002 Badania odporności ogniowej elementów nośnych - Część 2: Stropy i dachy.
2. Norma PN-EN 1365-21:2014-12 Badania odporności ogniowej elementów nośnych - Część 2: Stropy i dachy.
3. Norma PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odporności ogniowej - Część 1: Wymagania ogólne.
4. Norma PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
5. Norma PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badań.
6. Raport LZP01-03529/20/Z00NZP Dach typu ZP - 2x12,5 GKB A + GKF OF/CD 60 W
20 nachylony do poziomu pod kątem 30°. Badanie odporności ogniowej. ITB, Warszawa 2021 r.
7. Raport LZP02-03529/20/Z00NZP Dach typu ZP - 2x12,5 GKB A+ GKF OF/CD 60 W
20 nachylony do poziomu pod kątem 30°. Badanie odporności ogniowej. ITB, Warszawa 2021 r.
8. Dokumentacja techniczna dostarczona przez firmę Norgips Sp. z o.o.

Dziękujemy za współpracę i wkład merytoryczny firmie Norgips. To dzięki wspólnej współpracy wciąż się rozwijamy i doskonalimy naszą ofertę.


Elementy systemu:

 1. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S GKB typu A o grub. 12,5 mm
 2. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S GKF typu DF o grub. 12,5 mm
 3. Profile Norgips CD 60 w rozstawie osiowym max. co 40 cm
 4. Wieszaki płaskie Norgips
 5. Profil uniwersalny Norgips FLEX
 6. Łączniki wzdłużne Norgips zamocowane za pomocą 4 blachowkrętów 3,5x9,5 mm z końcówką samowiercącą
 7. Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 40 cm
 8. Blachowkręty Norgips 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 17 cm
 9. Blachowkręty Norgips 3,5 x 9,5 mm z końcówką samowiercącą
 10. Wkręty do drewna Norgips 3,5 x 35 mm
 11. Folia paroizolacyjna
 12. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
 13. Taśma zbrojąca Norgips
 14. Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish
 15. Piana PURIOS - klasa palności E
 16. Konstrukcja dachu


Pobierz karty systemu:

ZP - 2x12,5 GKB A + GKF DF/CD 60, ES, PUR

ZP - 2x12,5 GKB A + GKF DF/CD 60, L (wieszaki płaskie), PUR