Premia termomodernizacyjna - co to jest i jak się o nią starać?

Data publikacji:
Data aktualizacji:
Premia termomodernizacyjna
Premia termomodernizacyjna to w ogromnym uproszczeniu pomoc finansowa przyznawana z budżetu państwa przez Bank Gospodarstwa Krajowego tym inwestorom, którzy decydują się na przeprowadzenie tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Oczywiście nie każde tego rodzaju przedsięwzięcie jest automatycznie objęte gwarancją otrzymania finansowej pomocy z budżetu państwa. Należy spełnić szereg dodatkowych warunków, aby termomodernizacja budynku lub instalacji została objęta tego typu dofinansowaniem.

Czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne polega na przeprowadzeniu prac, w wyniku których nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię konieczną do ogrzewania danego budynku oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Jeżeli chcemy otrzymać świadczenie z tytułu premii termomodernizacyjnej, musimy pamiętać o tym, że:

 • Gdy modernizujemy wyłącznie instalację grzewczą, zmniejszenie zapotrzebowania na energię powinno wynosić przynajmniej 10%.
 • Gdy modernizujemy budynek - przynajmniej 25%.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne objęte pomocą z tytułu ww. premii może również dotyczyć:

 • Prac związanych ze zmniejszeniem strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła (np. kotłowniach). W tym przypadku zmniejszenie strat energii grzewczej powinno wynosić przynajmniej 25%.
 • Wykonania przyłącza do scentralizowanego źródła ciepła spowodowanego likwidacją lokalnego źródła ciepła. Koszty pozyskania ciepła powinny być niższe przynajmniej o 20%
 • Zmiany dotychczasowych źródeł energii cieplnej na odnawialne lub kogeneracyjne.

Podsumowując:

 • Jeżeli prace, które są przeprowadzane w budynku lub instalacji grzewczej, można określić jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne (w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków).
 • Prace te spełniają ww. warunki dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną, zmniejszenia strat energii lub źródła ciepła.

wówczas inwestor ma możliwość skorzystania z premii termomodernizacyjnej.

Nie oznacza to jednak, że taka pomoc zostanie mu automatycznie udzielona, ponieważ jest jeszcze kilka dodatkowych warunków, które powinny zostać spełnione.

Kto może starać się o premię termomodernizacyjną?

Inwestorami, którzy mogą uzyskać pomoc w ramach ww. premii, są przede wszystkim właściciele i zarządcy:

 • lokalnych źródeł ciepła oraz sieci ciepłowniczych;
 • budynków mieszkalnych jedno- oraz wielorodzinnych;
 • budynków zbiorowego zamieszkania, takich jak m.in. internaty, domy opieki społecznej, domy dziecka, hotele robotnicze itd.;
 • budynków użyteczności publicznej, które są własnością jednostek samorządu terytorialnego i które służą do wykonywania zadań publicznych (urzędy, szkoły, szpitale itp.).

Zarządcami i właścicielami mogą być:

 • osoby fizyczne,
 • spółki prawa handlowego,
 • spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

premia termomodernizacyjna

Pozostałe warunki konieczne do tego, aby otrzymać premię termomodernizacyjną

Premia zostanie przyznana wyłącznie tym inwestorom, którzy do stosownego wniosku dołączą również audyt energetyczny dotyczący modernizowanej nieruchomości lub instalacji. Poza tym wniosek powinien zostać złożony w BGK lub innym banku współpracującym z BGK. Ich listę znajdziesz w tym miejscu: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/modernizacja-i-rewitalizacja/premia-termomodernizacyjna-z-funduszu-termomodernizacji-i-remontow.

Ponadto premia termomodernizacyjna nie jest świadczeniem gotówkowym. Nie otrzymasz tych pieniędzy "do ręki". Jest to częściowa spłata kredytu zaciągniętego na poczet remontu. Tym samym jeżeli ocieplasz dom korzystając z własnych środków finansowych, premia nie zostanie Ci przyznana. Jeżeli jednak ocieplasz budynek lub modernizujesz szeroko rozumiany system grzewczy za środki z kredytu remontowego zaciągniętego z BGK lub banku współpracującego i spełniasz wszystkie konieczne wymagania, wówczas premia termomodernizacyjna zostanie Ci przyznana.

Maksymalna wysokość premii termomodernizacyjnej może wynosić:

 • 16% kosztów przedsięwzięcia, przy wykonywaniu standardowych prac termomodernizacyjnych;
 • 21%, gdy realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest połączona z montażem mikroinstalacji OZE (odnawialnych źródeł energii).

Gdy termomodernizacja dotyczy ocieplenia bloków z wielkiej płyty, wówczas inwestorowi może przysługiwać również dodatkowa premia w wysokości 50% za zakup i montaż kotew metalowych.

Oczywiście prace ociepleniowe nie muszą ograniczać się wyłącznie do ścian zewnętrznych. Termoizolacja dachu, fundamentów, poddasza czy stropów za pomocą piany PUR, także może zostać objęta premią termomodernizacyjną.