Izolacja kanałów wentylacyjnych - ocieplenie przewodów zewnętrznych i wewnętrznych

Data publikacji:
Data aktualizacji:
Instalacja wentylacji mechanicznej czy klimatyzacja to systemy będące obecnie standardowym wyposażeniem praktycznie każdego obiektu użyteczności publicznej, a także budynków przemysłowych. Aby odpowiednio zabezpieczyć kanały wentylacyjne przed skraplaniem się pary wodnej, przeciwogniowo czy też przed hałasem generowanym przez przepływające przez nie powietrze, stosowana jest izolacja przewodów wentylacyjnych. Istnieje jednak jeszcze jeden istotny czynnik przemawiający za słusznością izolacji instalacji wentylacyjnej.

Energia cieplna

Straty ciepła to kluczowy czynnik przemawiający za koniecznością zaizolowania instalacji wentylacyjnych w budynkach użytkowych. Dobra izolacja przewodów wentylacyjnych pozwala osiągnąć większą efektywność całego systemu, generując przy tym znaczne oszczędności. Jest to podyktowane przede wszystkim koniecznością ciągłego zwiększania izolacyjności przegród, a także obowiązkiem oszczędnego gospodarowania energią cieplną. Dlatego też ocieplenie rur wentylacyjnych na strychu staje się więc nie tyle ewentualnością, co koniecznością w osiągnięciu odpowiedniej efektywności termicznej budynku.

Wymogi prawne zastosowania izolacji kanałów wentylacyjnych

O tym, kiedy izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych powinna być stosowana oraz na jakich warunkach, mówi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.08.201.1238). Zgodnie z treścią Rozporządzenia, w przypadku, gdy instalacja wentylacyjna znajduje się w pomieszczeniach nieogrzewanych lub w jakikolwiek inny sposób jest narażona na straty ciepła, wówczas konieczne jest jej zabezpieczenie poprzez odpowiednią izolację, która dodatkowo nie rozprzestrzenia ognia.

Zgodnie z Rozdziałem 6 Rozporządzenia, § 147. 1.: „Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu”. Z kolei § 267. 1. mówi, że: „Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.”

jak izolować rury wentylacyjne

Materiał izolacyjny i jego grubość przy izolacji kanałów wentylacyjnych

Istotne znaczenie ma grubość warstwy jaką powinno mieć ocieplenie rur wentylacyjnych. Jest ona dobierana zazwyczaj indywidualnie, podobnie jak ocena warunków pracy instalacji, bez narzuconych przez prawo polskie dodatkowych regulacji w tym zakresie. Kluczowe jest tutaj miejsce poprowadzenia kanałów instalacji. I tak powierzchnia nieogrzewana wymaga położenia grubszej izolacji, niż na przykład przestrzeń w suficie podwieszanym. Na grubość warstwy izolacyjnej wpływa również cyrkulacja powietrza w bliskim sąsiedztwie kanału wentylacyjnego. W tym przypadku nawet niewielki ruch powietrza wymaga zastosowania grubszej ochrony termicznej.

Dla zachowania pełnej ochrony przeciwpożarowej izolacja przewodów wentylacyjnych powinna zostać wykonana z materiałów niepalnych o niskim współczynniku przewodzenia ciepła. Powinny one również charakteryzować się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników zewnętrznych, w tym przede wszystkim działanie wody. Powszechnie wykorzystywanym materiałem izolacyjnym dla kanałów wentylacyjnych jest m.in. mata lamelowa, polietylenowa lub kauczukowa. Coraz częściej stosuje się także pianę poliuretanową, płyty wentylacyjne z wełny mineralnej lub okładzinę z włókna szklanego.

Podczas izolacji bardzo ważnym jest, aby prawidłowo określić obwód ocieplanego kanału oraz zachować jak największą precyzję i staranność przy rozkładaniu izolacji. Należy pamiętać także, aby połączenia izolacyjne zostały wykończone taśmą uszczelniającą, a największe kanały były wzmocnione dodatkowymi szpilkami lub obejmami. Dla uzyskania odpowiedniego wygłuszenia akustycznego instalacji wentylacyjnej stosuje się coraz częściej piankę PUR lub specjalny tłumik, który montowany jest na wewnętrznej powierzchni przewodu wentylacyjnego.