Dziennik budowy - gdzie kupić, jak prowadzić, co wpisywać?

Data publikacji:
Data aktualizacji:
Dziennik budowy - gdzie kupić, jak prowadzić, co wpisywać?
Dziennik budowy to clou każdej prawidłowo przygotowanej dokumentacji budowlanej. Korzysta z niego nie tylko inwestor, ale również kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego czy projektant. Mówiąc w skrócie i zgodnie z art. 45 ust. 1 Prawa budowlanego, dziennik budowy to urzędowy dokument opisujący przebieg robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tego typu prac. Dowiedz się, jak wygląda taki dziennik, kto odpowiada za jego prowadzenie i co może zrobić inwestor w przypadku, gdy dokument, dziwnym zbiegiem okoliczności, zaginie lub ulegnie zniszczeniu?

W artykule:

 1. Podstawa prawna
 2. Dziennik budowy – gdzie kupić i jak zarejestrować?
 3. Osoby uprawnione do prowadzenia dziennika budowy
 4. Dwie pierwsze strony dziennika budowy
 5. Gdy dziennik budowy zaginie, zostanie zniszczony lub skradziony?

Podstawa prawna

Obowiązek prowadzenia dokumentacji opisuje art. 45 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), doprecyzowany w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686), wydanym na podstawie delegacji ustawowej (art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego). W zależności od sytuacji budowlanej inwestor/wykonawca jest zobowiązany prowadzić dziennik montażu lub dziennik rozbiórki (art. 45 ust. 3), do których stosuje się odpowiedni przepisy o dzienniku budowy.

Dziennik budowy – gdzie kupić i jak zarejestrować?

Dziennik budowy jest zazwyczaj gotową książką formatu A4 posiadającą odpowiednie, zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu, rubryki, oświadczenia, protokoły oraz ponumerowane strony w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia), co pozwala na tworzenie kopii zapisów robót budowlanych i odrywanie ich od zeszytu.

Art. 45 ust. 1 ustawy określa, że za odpłatne wydanie dziennika budowy odpowiada właściwy organ. W praktyce oznacza to, że po zakupie czystego zeszytu dziennika budowy (który często można nabyć w dowolnej księgarni lub w punkcie sprzedaży druków w urzędzie), przekazuje się go odpowiedniemu Organowi do opieczętowania po uzyskaniu ostatecznej decyzji o możliwości rozpoczęcia prac budowlanych (formalny dokument pozwolenie na budowę). Aby rozpocząć budowę i tym samym zarejestrować dziennik budowy, należy 7 dni przed inauguracją robót złożyć następujące dokumenty do Nadzoru Budowlanego (PINB):

 • oświadczenie kierownika robót o przyjęciu obowiązków
 • zaświadczenie do przynależności do Izby Zawodowej
 • w niektórych wypadkach PINB może wymagać kopii uprawnień budowlanych

Po dopełnieniu wszelkich formalności właściwy organ administracji budowlanej dokonuje rejestracji dziennika budowy, poprzez wypełnienie strony tytułowej (numer, data wydania, liczba stron, informacje o inwestorze, dane budowy, pouczenie o sposobie prowadzenia i odpowiedzialności), a także przybijając pieczęć po dacie uzyskania decyzji ostatecznej pozwolenia na budowę.

Osoby uprawnione do prowadzenia dziennika budowy

W myśl art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego prowadzenie dziennika pozostaje w gestii osób wymienionych w rozporządzeniu, a więc wpisów w nim dokonywać mogą wyłącznie: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych, osoby odpowiedzialne za czynności geodezyjne na terenie budowy, a także pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych podmiotów, które w ramach dokonywanych czynności kontrolnych sprawdzają zgodność prowadzonych prac budowlanych z obowiązującymi przepisami.

 „Pierwszy wpis w dzienniku budowy zamieszcza zwyczajowo Inwestor.”

Dwie pierwsze strony dziennika budowy

Za stan i prowadzenie dziennika odpowiada kierownik budowy, który zapisuje w porządku chronologicznym wszystkie kolejne etapy prac (w tym np. ułożenie zbrojenia, wykonanie dodatkowego otworu okiennego, prace murarskie zewnętrzne, pokrycie dachu, wykonanie zewnętrznej termoizolacji, ocieplenie poddasza i izolacja podłóg pianą PUR, murowanie ścian konstrukcyjnych, itd.), a także przerwy lub zawieszenie prac budowlanych. Bardzo ważne jest, aby każdy wpis był opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej uaktualnienia dziennika.

Strona tytułowa dziennika budowy powinna zawierać:

 • numer, datę wydania, liczbę stron dziennika
 • imię i nazwisko lub nazwę inwestora
 • rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu (lub jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej albo identyfikator działki ewidencyjnej, na której znajduje się obiekt budowlany)
 • numer i datę wydania pozwolenia na budowę (numer i datę dokonania zgłoszenia lub numer i datę wydania decyzji)
 • pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności (art. 93 pkt 4 ustawy Prawo budowlane)
 • Pierwsza strona dziennika budowy powinna zawierać:
 • imię i nazwisko lub firmę wykonawcy albo wykonawców
 • imię i nazwisko kierownika budowy lub kierownika robót
 • imiona i nazwiska osób pełniących nadzór autorski i inwestorski (specjalności i numery uprawnień budowlanych)

„Należy pamiętać, aby dziennik budowy znajdował się stale na obszarze wykonywania robót budowlanych i był dostępny dla osób upoważnionych.”

Gdy dziennik budowy zaginie, zostanie zniszczony lub skradziony?

Zarówno prawo budowlane, jak i rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki, nie udziela odpowiedzi na pytanie, co robić w sytuacji, gdy dziennik budowy zaginie, zostanie skradziony lub zniszczony. Ustawodawca nie przewidział również opcji uzyskania duplikatu takiego dokumentu. Jedynym wyjściem z sytuacji jest wystąpienie do odpowiedniego organu administracji budowlanej o nowy dziennik dla tej samej inwestycji, składając wniosek o wydanie takiego dokumentu.

Jeśli dziennik budowy zniknie lub ulegnie zniszczeniu, wówczas inwestor powinien zgłosić taki fakt organowi i wystąpić o nowy dokument. Za tego typu zaniechanie kierownik budowy może zostać ukarany mandatem.

Kierownik budowy oraz inne osoby uprawnione do dokonywania wpisów w dzienniku budowy powinny, w miarę możliwości, postarać się odtworzyć oryginalny dokument. Aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, warto prowadzić oddzielną dokumentację fotograficzną z poszczególnych etapów robót budowlanych. Okaże się ona bezcenna w takich okolicznościach!