Audyt energetyczny - czym jest i do czego służy audyt termomodernizacyjny budynku?

Data publikacji:
Data aktualizacji:
audyt energetyczny czym jest

Termomodernizacja, z definicji, jest określana, jako przedsięwzięcie, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną. Pod tym pojęciem nie kryje się jednak wyłącznie jedno działanie, lecz cały szereg prac, których efekty mają zapewnić w ostatecznym rozrachunku określone korzyści w postaci m.in. mniejszego zużycia energii czy też lepszych walorów ekologicznych samego budynku. Podstawą prawidłowej realizacji wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych jest audyt energetyczny obiektu budowlanego, któremu przyjrzymy się dziś nieco bliżej.

Audyt energetyczny dla większej efektywności cieplnej i oszczędności finansowej

Choć w latach 2008-2018 nastąpiła znaczna poprawa efektywności energetycznej w Polsce, to obecnie nadal zużywa się ponad 2 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej w naszym kraju niż w krajach Europy Zachodniej o podobnym klimacie. Wprowadzenie audytu energetycznego, którego dokładny zakres i formy określa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej (tzw. dyrektywa EED - ang. Energy Efficiency Directive), ma zmienić tą dysproporcję i pozwolić na lepsze zaplanowanie oraz wdrożenie modyfikacji, które doprowadzą do efektywniejszego wykorzystania energii, a w rezultacie do uzyskania wymiernych oszczędności finansowych przez właścicieli obiektów budowlanych.

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to systematyczna procedura, której celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, działalności lub instalacji przemysłowej bądź handlowej lub usługi prywatnej, albo publicznej.
Podstawowym celem audytu energetycznego jest określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii oraz zalecenie konkretnych, optymalnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) w tym zakresie.

"Audyt nie jest dokumentacją techniczną i nie jest również podstawą dla realizacji robót."

Audyt energetyczny - co powinien określić?

 • jaki jest istniejący stan techniczny budynku i jakie są aktualne koszty energii
 • co należy w budynku zmienić lub zmodernizować, aby zmniejszyć koszty eksploatacji
 • jak to wykonać (jakie zastosować rozwiązania techniczne)
 • jakie będą koszty modernizacji i jakie osiągnięte zostaną oszczędności
 • jak to sfinansować (środki własne, kredyt, pomoc państwa, programy NFOŚiGW, regionalne, samorządowe)

audyt energetyczny

(Nie)obowiązkowy audyt energetyczny

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE nakłada na przedsiębiorstwa, działające na terenie Unii Europejskiej, obowiązek przeprowadzania okresowych audytów energetycznych. Zgodnie z tą dyrektywą, powinien być on przeprowadzany przez niezależnych ekspertów co 4 lata.

Audyt energetyczny jest obowiązkowy dla przedsiębiorstw niebędących MŚP (sektor małych i średnich przedsiębiorstw), a więc takich, które zatrudniają 250 lub więcej pracowników, a ich roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowita roczna kwota bilansowa przekracza 43 miliony euro. Przedsiębiorstwa niebędące MŚP są zwolnione z ww. obowiązków, jeżeli posiadają wdrożony i certyfikowany przez niezależną jednostkę zewnętrzną system zarządzania energią (np. ISO 50001 lub system zarządzania środowiskowego EMAS), jeśli w ramach prac nad systemem przeprowadzono audyt energetyczny.

Budynki jednorodzinne, program "Czyste Powietrze", audyt energetyczny

Program "Czyste Powietrze" to projekt, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, aby efektywniej zarządzać energią.

Audyt energetyczny budynku jednorodzinnego nie jest konieczny w przypadku programu "Czyste Powietrze", warto jednak takowy przeprowadzić. Da on pewność kompletnego sprawdzenia różnych rozwiązań i wyboru najkorzystniejszego.

"Audyty wykonuje się dla budynków jednorodzinnych przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Audyt jest jedną z usług objętą termomodernizacyjną ulgą podatkową."

Audyt energetyczny daje odpowiedź na to, jaką grubość ocieplenia należy zastosować, aby zaizolować budynek zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w programie. Ponadto w ramach projektu "Czyste Powietrze" na przeprowadzenie takiego audytu można otrzymać nawet do 100 proc. dofinansowania, przy czym maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 1 000 zł. Taki sam stopień dofinansowania przysługuje zarówno w przypadku podstawowego, jak i podwyższonego poziomu dofinansowania.

"Audyt energetyczny może stanowić dla właściciela budynku podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych z funduszy środowiskowych i programów strukturalnych."

Skuteczna termoizolacja domu

Do ocieplenia domu doskonale nadaje się pianka poliuretanowa, której podstawową zaletą jest nie tylko szybkość realizacji takiej izolacji, ale przede wszystkim niski współczynnik przenikania ciepła i wysokie właściwości termoizolacyjne. Pianka PUR skutecznie niweluje zagrożenie powstania mostków termicznych, uszczelniając miejsca, przez które najczęściej ucieka ciepło z budynku.

Nowoczesny materiał termoizolacyjny, jakim jest piana poliuretanowa, sprawdzi się zarówno w okresie zimowym, jak i letnim. W chłodniejszych miesiącach zabezpieczy budynek przed wydostawaniem się z jego wnętrza ciepłego powietrza, natomiast latem zapobiegnie zbytniemu nagrzewaniu się domu. Wpłynie to bezpośrednio na zmniejszenie się rachunków za ogrzewanie czy klimatyzację, pozwalając na znaczne zaoszczędzenie kosztów eksploatacyjnych wynikających z użytkowania całej nieruchomości. Termoizolacja z wykorzystaniem piany PUR sprawdza się w przypadku każdego fragmentu domu, włącznie z poddaszem o skomplikowanej powierzchni, a także stropami nad piwnicą, posadzkami oraz ścianami wewnętrznymi i zewnętrznymi budynku.

Choć koszt ocieplania obiektu budowlanego pianką poliuretanową jest porównywalny do wełny czy styropianu, to jednak ten materiał termoizolacyjny gwarantuje największe, długofalowe oszczędności energetyczne, a koszt materiału i jego aplikacji zwraca się z nawiązką już po kilku latach.

Podstawa prawna do przeprowadzenia audytu energetycznego

 • Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami;
 • Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii;
 • Norma PN-EN 16247-1 Audyty energetyczne (4 części: Wymagania ogólne, Budynki, Procesy, Transport);
 • Norma PN-EN ISO 50001 Systemy zarządzania energią - Wymagania i zalecenia użytkowania;
 • Dokument referencyjny na temat najlepszych dostępnych technik w zakresie efektywności energetycznej, luty 2009 r.;
 • Dyrektywa EED 2012/27/UE implementowana w polskich przepisach ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20. maja 2016 r.;
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków;
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.